70.00 GEL

მინი
შეუზღუდავი საიტი
ულიმიტო SSD ვებ სივრცე
შეუზღუდავი გამტარუნარიანობა
50 Alpha Reseller ანგარიშები
ულიმიტო Reseller ანგარიშები
ულიმიტო master Reseller ანგარიშები
შეუზღუდავი MySQL მონაცემთა ბაზები
შეუზღუდავი Email ანგარიშები
უფასო Setup ფარგლებში 5 წამი
6 თვით ან მეტის შეკვეთის შემთხვევაში 1 COM დომენი უფასოდ
120.00 GEL

სტანდარტი
შეუზღუდავი საიტი
ულიმიტო SSD ვებ სივრცე
შეუზღუდავი გამტარუნარიანობა
150 Alpha Reseller ანგარიშები
ულიმიტო Reseller ანგარიშები
ულიმიტო master Reseller ანგარიშები
შეუზღუდავი MySQL მონაცემთა ბაზები
შეუზღუდავი Email ანგარიშები
უფასო Setup ფარგლებში 5 წამი
6 თვით ან მეტის შეკვეთის შემთხვევაში 1 COM დომენი უფასოდ
160.00 GEL

მაქსი
შეუზღუდავი საიტი
ულიმიტო SSD ვებ სივრცე
შეუზღუდავი გამტარუნარიანობა
200 Alpha Reseller ანგარიშები
ულიმიტო Reseller ანგარიშები
ულიმიტო master Reseller ანგარიშები
შეუზღუდავი MySQL მონაცემთა ბაზები
შეუზღუდავი Email ანგარიშები
უფასო Setup ფარგლებში 5 წამი
6 თვით ან მეტის შეკვეთის შემთხვევაში 1 COM დომენი უფასოდ
180.00 GEL

უნივერსალი
შეუზღუდავი საიტი
ულიმიტო SSD ვებ სივრცე
შეუზღუდავი გამტარუნარიანობა
300 Alpha Reseller ანგარიშები
ულიმიტო Reseller ანგარიშები
ულიმიტო master Reseller ანგარიშები
შეუზღუდავი MySQL მონაცემთა ბაზები
შეუზღუდავი Email ანგარიშები
უფასო Setup ფარგლებში 5 წამი
6 თვით ან მეტის შეკვეთის შემთხვევაში 1 COM დომენი უფასოდ