40.00 GEL

მინი
შეუზღუდავი საიტი
100GB SSD ვებ სივრცე
შეუზღუდავი გამტარუნარიანობა
50 Reseller ანგარიშები
შეუზღუდავი CPANEL ანგარიშები
შეუზღუდავი MySQL მონაცემთა ბაზები
შეუზღუდავი Email ანგარიშები
უფასო Setup ფარგლებში 5 წამი
6 თვით ან მეტის შეკვეთის შემთხვევაში 1 COM დომენი უფასოდ
60.00 GEL

სტანდარტი
შეუზღუდავი საიტი
150GB SSD ვებ სივრცე
შეუზღუდავი გამტარუნარიანობა
70 Reseller ანგარიშები
შეუზღუდავი CPANEL ანგარიშები
შეუზღუდავი MySQL მონაცემთა ბაზები
შეუზღუდავი Email ანგარიშები
უფასო Setup ფარგლებში 5 წამი
6 თვით ან მეტის შეკვეთის შემთხვევაში 1 COM დომენი უფასოდ
80.00 GEL

მაქსი
შეუზღუდავი საიტი
200GB SSD ვებ სივრცე
შეუზღუდავი გამტარუნარიანობა
120 Reseller ანგარიშები
შეუზღუდავი CPANEL ანგარიშები
შეუზღუდავი MySQL მონაცემთა ბაზები
შეუზღუდავი Email ანგარიშები
უფასო Setup ფარგლებში 5 წამი
6 თვით ან მეტის შეკვეთის შემთხვევაში 1 COM დომენი უფასოდ
120.00 GEL

უნივერსალი
შეუზღუდავი საიტი
300GB SSD ვებ სივრცე
შეუზღუდავი გამტარუნარიანობა
200 Reseller ანგარიშები
შეუზღუდავი CPANEL ანგარიშები
შეუზღუდავი MySQL მონაცემთა ბაზები
შეუზღუდავი Email ანგარიშები
უფასო Setup ფარგლებში 5 წამი
6 თვით ან მეტის შეკვეთის შემთხვევაში 1 COM დომენი უფასოდ